KẾ TOÁN TRƯỞNG

hiepthuyceramics

18, Tháng Một 2022

Tuyển dụng

Chức danh: Kế toán trưởng

Bộ phận: Kế toán

Báo cáo: Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc.

Tóm tắt công việc: Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Kế toán.

A/ Mô tả công việc:

–  Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.

–  Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

–  Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.

–  Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.

–  Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành.

–  Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.

–  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.

–  Việc chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn trong công ty.

–  Việc chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoảng phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động.

–  Việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh – tài chính, kế hoach đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí kinh doanh, phí lưu thông, các dự toán chi tiệu hành chính, sự nghiệp, các định mức kinh tế – kỹ thuật.

–  Việc thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ …

–  Việc giải quyết và xử lý các khoảng thiếu hụt, các khoảng nợ không đòi được và các khoảng thiệt hại khác.

–  Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và doanh lợi ngày càng tăng.

–  Thông qua công tác tài chính – Kế Toán, nghiên cứu cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệm và nâng cao hiệu qủa đồng vốn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn kinh doanh.

      Đào tạo nhân viên theo các quy trình làm việc của bộ phận.

      Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

      Xây dựng quy trình làm việc theo tiêu chuẩn cho công việc của nhân viên thuộc bộ phận quản lý.

      Chịu trách nhiệm điều hành công việc một cách suôn sẻ và hiệu quả.

      Xây dựng và hoàn thiện quy trình hoạt động nội bộ của bộ phận.

B/ Báo cáo:

      Báo cáo các sự việc đột xuất, sự cố cho Ban Giám đốc khi cần giải quyết ngay để đảm bảo yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

      Báo cáo tiến độ thực hiện công việc được giao cho Ban Giám đốc.

      Báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao cho Ban Giám đốc.

–      Báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ban Giám đốc.

C/ Quyền hạn và trách nhiệm:

Quyền hạn:

–  Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty.

– Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyền đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng.

–  Các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.

–  Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các qui định hiện hành của nhà nước

        Được quyền đề bạt nhân viên dưới quyền quản lý.

        Có quyền đưa ra những ý tưởng trong công việc nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong kinh doanh.

        Có quyền đề xuất lên Ban Giám đốc những khó khăn vướng mắc hay những bất cập trong quá trình thực hiện công việc.

        Đề xuất mua hàng hóa, trang thiết bị, công cụ dụng cụ liên quan đến bộ phận.

Trách nhiệm:

  Quản lý nhân viên:

        Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của Công ty.

        Tổ chức tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới.

        Tổ chức hướng dẫn kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định.

        Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo và thử việc.

        Lên lịch công việc cho nhân viên hàng ngày và điều chỉnh phát sinh.

        Sắp xếp và điều động nhân viên thực hiện công việc một cách hợp lý.

  Điều hành công việc:

        Giải quyết các sự việc liên quan hàng ngày.

        Điều động nhân viên thực hiện công việc để đảm bảo cho hoạt động.

        Tổ chức việc thực hiện theo yêu cầu, chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.

        Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng cho bộ phận và tổ chức thực hiện.

        Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc liên quan.

  Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công và điều động của Ban Giám đốc khi có yêu cầu.

D/ Tiêu chuẩn công việc

TIÊU CHUẨN MÔ TẢ GHI CHÚ
– Trình độ học vấn   Tốt nghiệp Đại học trở lên Tài chính – Kế toán, tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán,…
– Kinh nghiệm nghề nghiệp Từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương  
– Chứng chỉ liên quan Vi tính, Ngoại ngữ, Kế toán trưởng  
– Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh  
– Kỷ năng tin học Sử dụng thành thào Word, Excel,

Power Point

 
– Năng lực tư duy Sáng tạo và logic  
– Điều kiện làm việc Tốt  
– Năng lực thể chất Có ngoại hình, sức khỏe tốt  
– Quan hệ công việc Đoàn kết,  chia sẻ, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty  
– Bảo mật thông tin Tuyệt đối  

 

CV ứng viên nộp về email: phongnhansu@hiepthuyceramics.vn